Metodologies

Diverses disciplines conformen i inspiren les meves principals intervencions en l'àmbit personal, grupal i organitzacional. Destaco, en aquest apartat, el Mindfulness, el Coaching, la Programació Neurolingüística (PNL), la Intel·ligència Emocional i la Psicologia Positiva.

Els meus 5 Pilars

el Mindfulness,

Què és el Mindfulness?

Avui dia sentim parlar molt del mindfulness com "alguna cosa" que ens pot ajudar a guiar-nos millor en aquesta camí de vida "tan estressant". Però què és realment el Mindfulness? mindfulness?

Hi ha moltes definicions del mindfulnessa mi m'agrada, per la seva simplicitat, la que va donar el creador del programa MBSR sigles en anglès Mindfulness-Based Stress Reduction), Jon Kabat-Zinn (fundador del Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts):

"El Mindfulness consisteix a donar atenció particular, amb intenció, al moment present i sense jutjar».

Anar aquí per saber més sobre el Mindfulness

Coaching

Què és el Coaching?

És un procés que facilita la reflexió, la presa de consciència, l'aprenentatge i, sobretot, l'acció.

Un procés que facilita la reflexió, la presa de consciència, l'aprenentatge i, sobretot, l'acció.

Segons la ICF (International Coaching Federation): ««El Coaching professional es fonamenta en una associació amb clients en un procés d'acompanyament reflexiu i creatiu que els inspira a maximitzar el seu potencial personal i professional".

"En cada sessió, el client tria el tema de conversa mentre el coach escolta i contribueix amb observacions i preguntes. Aquest mètode interactiu crea transparència i motiva al client per actuar. El Coaching accelera l'avanç dels objectius del client, al proporcionar major enfocament i consciència de les seves possibilitats d'elecció. El Coaching, considera com un punt de partida la situació actual del client i se centra en el que estigui disposat a fer per arribar on li agradaria estar en el futur. Sent conscients que tot resultat depèn de les intencions, eleccions i accions del client, que es recolzen en l'esforç del coach i en l'aplicació del mètode de Coaching".

Què és el Coaching Generatiu?

Una línia de coaching que focalitzada en crear (generar) una consciència i estats interns creatius que permetin transformar problemes en recursos i aconseguir el que et proposis.

El Coaching Generatiu va més enllà dels comportaments i les habilitats i es focalitza en les creences, els valors i la identitat.

El Coaching Generatiu posa el focus en els "somnis" i els anhels. Parlem de crear una cosa nova,alguna cosa que no existia fins ara en la teva vida. Parlem de creativitat.

PNL

Què és la PNL (programació neurolingüística)?

Una metodologia integradora que facilita l'autoconeixement, la comunicació y el el canvi..

Segons la AEPNL (Associació Espanyola PNL), la PNL es "un conjunt de mètodes i tècniques destinades a ser aplicades en la vida quotidiana, perquè la persona aconsegueixi els objectius que desitja en diferents camps de l'activitat humana, i millori la seva qualitat de vida".”.

La PNL ens ajuda a entendre el perquè dels comportaments i les accionis/reaccions nostres i de les persones amb les quals ens relacionem (amics, companys, caps, clients...). Ens aporta llum al nostre nivell d'autoconeixement, ens ajuda a comunicar-nos més eficaçment i a obtenir els canvis/objectius que ens proposem d'una manera més àgil i ràpida.

 

Intel·ligència Emocional

Les emocions estan implicades en la major part de les nostres decisions. L"èxit" en les decisions no depèn només del nostre coeficient intel·lectual, sinó més aviat d'una bona combinació entre intel·lecte i gestió emocional.

La intel·ligència emocional (IE) ens permet prendre consciència de les nostres emocions i, per tant, permet conèixer-nos millor (autoconeixement),gestionar les nostres emocions i tolerar les pressions i frustracions que suportem en el treball(autocontrol o regulació emocional).També permet enfocar les emocions cap a objectius i metes que ens permeti mantenir una adequada motivació, centrant la nostra atenció més en les metes que en els obstacles(automotivació), reconèixer i entendre els sentiments i les emocions dels altres i així poder establir vincles millors i més duradors (empatia), accentuant la nostra capacitat de liderar, treballar en equip i adoptar una actitud empàtica i social(habilitats socials i de lideratge).).

El grau en què els treballadors i líders són capaços de reconèixer i controlar les seves emocions, així com els dels seus interlocutors, és una de les claus de l'èxit personal i professional. I el més important és que la IE pot ser fomentada i enfortida en tots nosaltres.

Veure Serveis de training

Psicologia positiva,

Pot definir-se com l'estudi científic de les fortaleses i virtuts humanesEl desenvolupament del qual ens permet adoptar una visió més oberta del potencial, les motivacions i les capacitats humanes.

Psicologia positiva, també coneguda com Ciència de la felicitat, estudia les bases del benestar subjectiu i la felicitat. Se centra en les emocions "positives" (per exemple, agradables) i les fortaleses humanes. Estudia els processos, dinàmiques i situacions que tenen un major impacte en el nostre benestar psicològic, rendiment i satisfacció general amb la vida. En definitiva, pretén ensenyar a la gent a ser més feliç.

Hi ha multitud d'evidències que porten a la conclusió que tenim més èxit (sigui el que sigui per a cadascun de nosaltres) si som més feliços i no al revés. I la felicitat implica, entre d'altres aspectes, una manera de "veure" (mindset) i de relacionar-nos amb el món en què vivim, una manera d'aprendre dels "errors" i dels "fracasos", així com la ferma creença que som, en major o menor mesura, actors i no víctimes del que ens passa.